เยือน 3 สถานเอเชียกลาง (อุซเบกิสถาน เติร์กเมนิสถาน คาซัคสถาน) MIDDLE OF ASIA (UZBEKISTAN TURKMENISTAN KAZAKHSTAN)

ชื่องานวิจัยภาษาไทย  เยือน 3 สถานเอเชียกลาง (อุซเบกิสถาน เติร์กเมนิสถาน คาซัคสถาน)
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

 MIDDLE OF ASIA (UZBEKISTAN TURKMENISTAN KAZAKHSTAN)

ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา  อ.ชาญชัย  ประคินกิจ
ชื่อผู้วิจัย

 

นางสาวอัญชิษฐา   สีโถ  5802000008
นางสาวมาริษา  อินทรสุวรรณ  5804400218
 
สาขา  การโรงแรมและการท่องเที่ยว
ปีการศึกษา  2559
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก (ปกนอก ปกในภาษาไทย ปกในภาษาอังกฤษ ใบรับรอง วพ.) 01_cov.pdf
2 ใบอนุมัติลายเซ็นต์คณะกรรมการสอบ

02_app.pdf

3 บทคัดย่อ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

03_abs.pdf

4

กิตติกรรมประกาศ (และคำอุทิศ-ถ้ามี) 04_ack.pdf

5

สารบัญ (สารบัญเนื้อหา สารบัญตาราง สารบัญภาพ รายการสัญลักษณ์และคำย่อ-ถ้ามี) 05_tbc.pdf
6 บทที่ 1 06_ch1.pdf
7 บทที่ 2 07_ch2.pdf
8 บทที่ 3 08_ch3.pdf
9 บทที่ 4  09_ch4.pdf
10 บทที่ 5 10_ch5.pdf
11 บรรณานุกรม (หรือเอกสารอ้างอิง) 11_ref.pdf
12 ภาคผนวก 12_app.pdf
13 ประวัติผู้เขียน(ถ้ามี) 13_vit.pdf