การจัดเก็บพิกัดศุลกากรของบริษัท เหล็กทรัพย์ กรุ๊ป จำกัด

ชื่องานวิจัยภาษาไทย การจัดเก็บพิกัดศุลกากรของบริษัท เหล็กทรัพย์ กรุ๊ป จำกัด
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

Integrated tariff database for import the steel 

ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์จันทิมา  สังข์สวัสดิ์
ชื่อผู้วิจัย

นางสาวศิริพร  นาคแตง

ชื่อผู้วิจัย นายดิษฐวัฒน์  เรืองสุทธิพรรณ 
สาขา การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 
ปีการศึกษา 2558
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก (ปกนอก ปกในภาษาไทย ปกในภาษาอังกฤษ ใบรับรอง วพ.) 01_cov.pdf
2 ใบอนุมัติลายเซ็นต์คณะกรรมการสอบ

02_app.pdf

3 บทคัดย่อ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

03_abs.pdf

4

กิตติกรรมประกาศ (และคำอุทิศ-ถ้ามี) 04_ack.pdf

5

สารบัญ (สารบัญเนื้อหา สารบัญตาราง สารบัญภาพ รายการสัญลักษณ์และคำย่อ-ถ้ามี) 05_tbc.pdf
6 บทที่ 1 06_ch1.pdf
7 บทที่ 2 07_ch2.pdf
8 บทที่ 3 08_ch3.pdf
9 บทที่ 4  09_ch4.pdf
10 บทที่ 5 10_ch5.pdf
11 บรรณานุกรม (หรือเอกสารอ้างอิง) 11_ref.pdf
12 ภาคผนวก 12_app.pdf
13 ประวัติผู้เขียน(ถ้ามี) 13_vit.pdf