Search

โครงงานสหกิจศึกษา

Display # 
Title Hits
โมชันกราฟิกแนะนำสินค้าของบริษัท ไทยเทคโนกลาส จำกัด 232
ระบบช่วยเหลือการจัดการข้อมูลพนักงาน 177
เว็บไซต์บริหารจัดการข้อมูลการเข้าพัก 223
ระบบบริหารจัดการสต็อกเครื่องเซิร์ฟเวอร์ บริษัท โปรอิมเมจฯ จำกัด 218
รายงานการจัดทำโครงงานสหกิจศึกษาการผลิตไวรัลวีดีโอสำหรับโครงการแว่นแก้ว ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2560 330
รายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา สำนวนและคำศัพท์ภาษอังกฤษสำหรับการสื่อสารในธุรกิจการท่องเที่ยว 581
รายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาสำนวนและคำศัพท์ต่างๆ สำหรับการสื่อสารในธุรกิจการค้า 380
รายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาขั้นตอนการส่งออกผลไม้อบแห้ง บริษัท เอม ไทย อินเตอร์เทรด(2001) จำกัด 408
รายงานการปฏิบัตงิานสหกจิศึกษา คู่มือการใช้โปรแกรม “Opera Reservation System For Hotel” เบื้องต้น 285
รายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาการใช้อีเมลและโทรศัพท์ในการสื่อสารแผนกทรัพยากรมนุษย์ของโรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ ฟีนิกซ์ สีลม 248
รายงานการปฏิบัติสหกิจวิธีการเขียนเนื้อหาให้น่าสนใจ 236
รายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาการปฏิบัติงานด้านการส่งออกของบริษัทเอมไทยอินเตอร์เทรด (2001) จำกัด 295
รายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาคำศัพท์ภาษาอังกฤษทางสารคดีหมวดประวัติศาสตร์ สัตว์ และวิทยาศาสตร์ 158
รายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาการแปลภาษาอังกฤษที่ใช้ในสำนักงาน 324
รายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาขั้นตอนการจัดทำแผนปฏิบัติการและประสานงานเตรียมความพร้อมสำหรับกรุ๊ปของโรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ 292
ขั้นตอนการเขียนสคริปต์เพื่อโปรโมทรายการของบริษัท บ้านงานจำกัด กรณีศึกษา รายการน้าเหงา บรรเทาทุกข์ 179
ความพึงพอใจและความคิดเห็นของนักศึกษาปีสุดท้ายและบัณฑิตใหม่ที่มีต่อหลักสูตร คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ประจํา ปีการศึกษา 2559 157
ขั้นตอนการจัดงานกิจกรรมพเิศษ มามี่โป๊ะโกะ ของห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีเอช แอนด์ พี โปรดักชั่น 163
การออกแบบงานกราฟิกเพื่อใช้ผลิตสื่อโฆษณาประเภทสื่อสิ่งพิมพ์ศึกษากรณีงาน Thank you Party ของบริษัทไมโครซอฟ ณ The Cavalry Club 273
ขั้นตอนการสร้างเว็บไซต์ร้าน The Prints ของ บริษัท ดิจิตอล รูม โซลูชั่นจำกัด 258
You are here: Home โครงงานสหกิจศึกษา