research

Search

บทความวิชาการ

การถ่ายทอดเทคโนโลยีประยุกต์ใช้น้ำยางพาราในงานบำรุงรักษาระบบชลประทาน

ชื่องานวิจัยภาษาไทย การถ่ายทอดเทคโนโลยีประยุกต์ใช้น้ำยางพาราในงานบำรุงรักษาระบบชลประทาน
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

Technology Transfer Using Rubber Latex Application in Irrigation System Maintenance

ชื่อผู้วิจัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.พีรวัฒน์  ปลาเงิน

สาขา วิศวกรรมโยธา
ปีการศึกษา 2559
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 บทความวิชาการ Thai 01_artth.pdf
2 บทความวิชาการ English 01_arteng.pdf
You are here: Home บทความวิชาการ การถ่ายทอดเทคโนโลยีประยุกต์ใช้น้ำยางพาราในงานบำรุงรักษาระบบชลประทาน